Bier vom Fass

Baptist (25 cl)                      H                  5.0 %

2.2 €

Baptist (50 cl)                      H                  5.0 %

4.0 €

Fexen Blond (33 cl)            H                  6.2 %

3.5 €

Baptist Red (25 cl)              F                   7.0 %

3.0 €

Fourchette (33 cl)              H                  7.5  %

4.0 €

Paix Dieu                             H                 10.0 %

3.5 €

H=Helles (blond)       D=Dunkel (bruin)       F=Fruchtenbier       A=Ambree (Amber)      S=Sour        B=Barreled Bier

Create your website for free!